QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

19 May

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

Ngày 12/5/2022, tại Trường ĐH Thương mại đã diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”. Hội thảo do Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Nội vụ, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực (ĐHQGHN) đồng tổ chức.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

11 May

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHU VỰC CÔNG Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới".