Giới thiệu HDC

30 Jul

Giới thiệu HDC

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (tên tiếng Anh: VNU - Human Resources Development Center; viết tắt là: VNU-HDC) tiền thân là Trung tâm Nhân lực Quốc tế (thành lập năm 2011) và được đổi tên thành Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực theo Quyết định số 3089/QĐ-TCCB ngày 04/9/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sứ mệnh

29 Jul

Sứ mệnh

Nghiên cứu dự báo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐHQGHN đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu dự báo và phát triển nguồn nhân lực đỉnh cao cho xã hội, góp phần thực hiện trách nhiệm quốc gia của ĐHQGHN.

Tầm Nhìn

28 Jul

Tầm Nhìn

Phát huy thế mạnh của một đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực hướng tới mục tiêu đến năm 2025 trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về nghiên cứu dự báo và cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ đỉnh cao về phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức trong nước.

Phòng Đào tạo

24 Jul

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Phòng Tổ chức - Hành chính

24 Jul

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị thuộc Trung tâm, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác hành chính - tổng hợp và công tác kế hoạch - tài chính.