Phòng Đào tạo

24 Jul

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo là đơn vị thuộc Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

Phòng Tổ chức - Hành chính

24 Jul

Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị thuộc Trung tâm, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác hành chính - tổng hợp và công tác kế hoạch - tài chính.