CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH
TT MÃ SỐ NGÀY NỘI DUNG
1 3839/QĐ-ĐHQGHN 24/10/2014 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN
2 286/QĐ-ĐHQGHN 16/01/2015 Quy định quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở ĐHQGHN
3 2383/HD-ĐHQGHN 27/7/2017 Hướng dẫn thực hiện việc trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại ĐHQGHN
4 3937/ĐHQGHN-KHCN 10/10/2017 Hướng dẫn hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở ĐHQGHN
5 1650/QĐ-ĐHQGHN 21/5/2018 Quy định Giải thưởng ĐHQGHN về Khoa học và Công nghệ
6 2656/QĐ-ĐHQGHN 28/8/2019 Quy định tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN

Download tại đây >>>
 
CÁC BIỂU MẪU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24  tháng 10 năm 2014 
của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)
 
Mẫu 01/KHCN Đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 02/KHCN  Danh mục tổng hợp đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 03/KHCN Ý kiến đánh giá đề xuất đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 04/KHCN Danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN được viết thuyết minh 
Mẫu 05/KHCN Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 06/KHCN  Lý lịch khoa học
Mẫu 07/KHCN  Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)
Mẫu 08/KHCN  Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)
Mẫu 09/KHCN Biên bản họp Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 10/KHCN Hợp đồng thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 11/KHCN Phiếu đề nghị thay đổi trong quá trình thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN 
Mẫu 12/KHCN  Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 13/KHCN  Biên bản kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 14/KHCN  Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 15/KHCN  Phiếu thẩm định cơ sở kết quả đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 16/KHCN  Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho phản biện)
Mẫu 17/KHCN  Phiếu nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN (dành cho ủy viên hội đồng)
Mẫu 18/KHCN  Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp ĐHQGHN đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN
Mẫu 19/KHCN  Giấy chứng nhận hoàn thành đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN

Download tại đây >>>
 
 

Bài viết khác