Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia HN
Nhà G8, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: + 84.24 3201 4688
Email:
hdc@vnu.edu.vn                            Website: http://hdc.vnu.edu.vn

Bài viết khác