Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn, Phản biện chính sách - Học viện Chính sách và phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng đấu thầu cơ bản, chi tiết như sau:


Bài viết khác