THÔNG BÁO
Về việc tuyển lao động hợp đồng

TRUNG TÂM DỰ BÁO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - ĐẠI HỌC
QUỐC GIA HÀ NỘI CẦN TUYỂN:
1. Số lượng và vị trí việc làm: 03 người, trong đó
- Phòng Tổ chức - Hành chính: 01 Kế toán viên
- Phòng Đào tạo: 01 Chuyên viên
- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển: 01 Chuyên viên
2. Tiêu chuẩn
2.1. Tiêu chuẩn chung
- Quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Sức khỏe tốt, khả năng chịu áp lực cao trong công việc và nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, kiên trì;
- Lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức tốt. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên;
- Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6 (B1) trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn đặc thù và mô tả công việc
2.2.1. Kế toán viên
a. Tiêu chuẩn
- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;
- Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về lĩnh vực kế toán tài chính, thuế, ngân sách nhà nước, mua sắm, đầu tư công, tự chủ tài chính,..;
- Nắm chắc nguyên lý kế toán, các chuẩn mực kế toán và chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
- Có khả năng chủ trì hoặc tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện về lĩnh vực kế toán đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nắm chắc quy trình tổ chức công tác kế toán; có khả năng quản lý và tổ chức điều hành tốt công tác kế toán ở đơn vị; tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả quy trình, nghiệp vụ kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nắm chắc quy định có liên quan về xây dựng dự toán, thanh quyết toán các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động khoa học công nghệ;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng tin học: Kế toán hành chính sự nghiệp Misa; Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
b. Ưu tiên
Ưu tiên ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đồng thời có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên trực tiếp làm kế toán trong đơn sự nghiệp giáo dục đào tạo.
c. Mô tả công việc
- Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề thuộc chuyên môn, nghiệp vụ công tác kế hoạch, tài chính, kế toán kiểm toán, thống kê, thuế;
- Xây dựng và triển khai công tác kế hoạch tài chính và kế hoạch ngân sách hàng năm, quý, tháng;
- Xây dựng quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu; hướng dẫn lập kế hoạch, dự toán thu chi; kiểm soát hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán và tổ chức thu chi theo đúng chế độ quy định;
- Hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách, lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán; báo cáo thống kê; lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán theo đúng chế độ, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành khác về kinh tế, kế toán, tài chính, ngân sách;
- Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền mặt và tổ chức thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ theo quy định;
- Rà soát, kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của đơn vị nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của đơn vị sự nghiệp;
- Ghi và xuất hoá đơn, chứng từ; hạch toán, báo cáo, kê khai, thanh quyết toán các khoản thuế thu nhập của đơn vị, cá nhân có liên quan theo quy định;
- Tham gia, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc và Trưởng phòng giao.
2.2.2. Chuyên viên Phòng Đào tạo
a. Tiêu chuẩn
- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên;
- Am hiểu nhu cầu thị trường về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực và các quy định về lĩnh vực Giáo dục đào tạo và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, tự tin;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power point);
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt và có khả năng viết tin bài quảng bá hình ảnh, hoạt động trên các phương tiện truyền thông;
- Có khả năng tổ chức sự kiện và biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học;
- Ngoại hình khá trở lên.
b. Ưu tiên
Ưu tiên ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đồng thời có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên làm công tác chiêu sinh, tuyển sinh tại các đơn vị giáo dục, đào tạo.
c. Mô tả công việc
- Nghiên cứu, tìm hiểu quy định của Nhà nước; nhu cầu của thị trường, đối tác, khách hàng về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;
- Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ khu vực công và khối doanh nghiệp;
- Kết nối, giới thiệu các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và trên các kênh truyền thông; đàm phán, thương thảo hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;
- Xây dựng kế hoạch, liên hệ giảng viên, tổ chức, phục vụ lớp học, lưu trữ hồ sơ, tài liệu các khoá đào tạo, bồi dưỡng;
- Phối hợp làm thủ tục thanh quyết toán sau khi hoàn thành khóa đào tạo và  chăm sóc khách hàng;
- Tham gia, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc và Trưởng phòng giao.
2.2.3. Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác phát triển
a. Tiêu chuẩn
- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên;
- Nắm chắc quy định của pháp luật và của ĐHQGHN liên quan đến Luật Giáo dục đại học; hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHQGHN; nhập xuất cảnh, đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động khác như về hội nghị, hội thảo quốc tế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử linh hoạt, tự tin;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, Power point);
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt và có khả năng viết tin bài quảng bá hình ảnh, hoạt động trên các phương tiện truyền thông;
- Có khả năng tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện và biết sắp xếp công việc hợp lý, khoa học;
- Ngoại hình khá trở lên.
b. Ưu tiên
Ưu tiên ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, đồng thời có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên làm công tác hợp tác phát triển tại các tổ chức công hoặc các doanh nghiệp.
c. Mô tả công việc
- Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, điều hành và quản lý hoạt động hợp tác phát triển của Trung tâm và các Dự án mà Trung tâm đang được ĐHQGHN giao là đầu mối triển khai.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung theo chương trình hợp tác trong nước và nước ngoài của Trung tâm và theo yêu cầu của ĐHQGHN;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai các quy trình, thủ tục, báo cáo về hoạt động đoàn ra - đoàn vào của Trung tâm;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch quảng bá hình ảnh, hoạt động của Trung tâm với các đối tác trong nước và quốc tế trên các kênh truyền thông và trực tiếp;
- Tìm kiếm, kết nối các nhà tài trợ, đối tác mới; kết nối, giới thiệu trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên với các đối tác trong nước và quốc tế;
- Tiếp nhận, thẩm định, hướng dẫn, xử lý hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài của cán bộ Trung tâm; làm thủ tục thẩm định, tiếp nhận giảng viên, sinh viên đến học tập, ông tác tại Trung tâm;
- Phối hợp quản lý giảng viên, cán bộ nghiên cứu và sinh viên trong và ngoài nước đến công tác, học tập tại Trung tâm và cán bộ Trung tâm đi nước ngoài;
- Xây dựng, quản lý văn bản và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản về lĩnh vực được giao;
- Tham gia, thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc và Trưởng phòng giao.
3. Thời gian hợp đồng và quyền lợi được hưởng
- Ký kết Hợp đồng lao động với Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - ĐHQGHN theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành. Sau thời gian thử việc, nếu đạt yêu cầu, ngời lao động sẽ được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
- Được bố trí phương tiện thực hiện nhiệm vụ (máy tính, máy in, bàn ghế, internet,...) và làm việc trong môi trường văn hoá, giáo dục, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.
- Được hưởng tiền lương và các khoản thu nhập khác (nếu có) theo quy định hiện hành và Quy chế Chi tiêu Nội bộ của Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực.
- Được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, kiến thức nghiệp vụ, v.v…
4. Hồ sơ dự tuyển và tổ chức thi tuyển (hoặc xét tuyển)
- Hồ sơ dự tuyển gồm các giấy tờ sau:
+ Đơn xin dự tuyển;
+ Bản khai lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác, dán ảnh 4×6 (xác nhận trong 6 tháng gần nhất);
+ Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
+ Bản sao công chứng bảng điểm đại học;
+ Bản sao công chứng giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, CMTND;
+ Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong 6 tháng gần nhất).
- Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội, tầng 1 Nhà G8, số 144 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thời gian từ ngày 26/7/2022 đến hết ngày 04/8/2022 (trong giờ hành chính).
- Thời gian xét tuyển: Dự kiến 05/8/2022 (sẽ thông báo sau).            
Trân trọng thông báo./. 

Bài viết khác