Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (tên tiếng Anh: VNU - Human Resources Development Center; viết tắt là: VNU-HDC) tiền thân là Trung tâm Nhân lực Quốc tế (thành lập năm 2011) và được đổi tên thành Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực theo Quyết định số 3089/QĐ-TCCB ngày 04/9/2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. 


Là một đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực có nhiệm vụ nghiên cứu dự báo và phát triển nguồn nhân lực cho ĐHQGHN và cung cấp sản phẩm, dịch vụ nghiên cứu dự báo, phát triển nguồn nhân lực đỉnh cao cho xã hội. Được tận dụng và phát huy nguồn lực trí tuệ chất lượng cao của ĐHQGHN với gần 700 giáo sư, phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng ngàn tiến sĩ, trong đó có nhiều nhà khoa học đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, HDC có sứ mệnh kết nối, lan tỏa tinh hoa tri thức của Đại học Quốc gia Hà Nội đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trong cả nước.

Sau 10 năm hoạt động, cộng hợp với thành quả đạt được của Trung tâm Phát triển Hệ thống (CSD) và Trung tâm Công nghệ Đào tạo và Hệ thống việc làm (ETC), Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực ngày càng phát triển và khẳng định vị thế của một đơn vị chuyên nghiên cứu dự báo và phát triển nguồn nhân lực của ĐHQGHN.

Bài viết khác