Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng, quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trên cơ sở kế thừa những giá trị cốt lõi về hình ảnh, vị thế, thương hiệu của ĐHQGHN, cùng với 27 nhóm nghiên cứu mạnh và 06 nhóm nghiên cứu tiềm năng bao gồm hơn 2.000 cán bộ, nhà khoa học cơ hữu trong ĐHQGHN, Trung tâm phối hợp với các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo chức năngđược ĐHQGHN giao.
Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Trung tâm, đặc biệt là nghiên cứu về nguồn nhân lực gắn với các lĩnh vực từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn đến các vấn đề thực tiễn đặt ra là rất đa dạng và phong phú. Các hướng nghiên cứu chính của Trung tâm gồm:

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực tại các đơn vị, tổ chức trong và ngoài ĐHQGHN.
- Nghiên cứu về thị trường lao động và việc làm (bao gồm việc làm cho sinh viên ĐHQGHN).
- Nghiên cứu các vấn đề liên ngành, cấp bạch phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Nhằm từng bước triển khai các hoạt động NCKH, Trung tâm đã chủ trì một số nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước, cấp ĐHQGHN và thực hiện theo đặt hàng của địa phương. Thông qua các hoạt động nghiên cứu này, Trung tâm đã mở rộng hợp tác với nhiều nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN. Một số công trìnhNCKH tiêu biểu đã thực hiện tại Trung tâm có thể kể đến như: đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”; các đề án cấp ĐHQGHN “Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014-2020” và  “Nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên ĐHQGHN giai đoạn hội nhập quốc tế 2016-2020”; đề án hợp tác với địa phương “Đánh giá, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giáo viên tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2014” …

Thời gian tới, hoạt động NCKH tại Trung tâm tiếp tục được tập trung các nguồn lực nhằm phát triển các nhóm nghiên cứu gắn với chiến lược phát triển, định hướng nghiên cứu và các sản phẩm chuyên biệt, chất lượng và đặc sắc góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của ĐHQGHN và Trung tâm.

Bài viết khác