Bước vào thế kỷ XXI, tri thức, trí tuệ được coi là nguồn lực quan trọng nhất quyết định trình độ phát triển và sự thành công của mỗi quốc gia, dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập. Đó cũng là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành công hay thất bại của các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp hay tổ chức trong quá trình phát triển, trong đó các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cũng không phải là một ngoại lệ.

Đại học Quốc gia Hà Nội là một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song ĐHQGHN vẫn đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong quá trình phát triển, ĐHQGHN luôn gắn đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học với phát triển nguồn nhân lực, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Vì vậy, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực được Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập để thực hiện sứ mệnh gắn nghiên cứu dự báo với đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho ĐHQGHN và cho xã hội.
Sau 10 năm hoạt động, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực đã triển khai rất nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao cho cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và cán bộ các đơn vị, bộ, ngành, địa phương khác trong cả nước. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức có sự tham gia giảng dạy của đội ngũ giảng viên suất sắc đến từ các đơn vị thành viên trong Đại học Quốc gia Hà Nội và các chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý, lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Bài viết khác