Tiếp nối các mối quan hệ hợp tác truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội với các đối tác trong nước và quốc tế, Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực đã triển khai các hoạt động cụ thể với trên 30 đơn vị, địa phương trong nước và một số các đối tác quốc tế có uy tín. 

Hoạt động hợp tác và phát triển tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai các đề tài, đề án nghiên cứu, khảo sát; chuyển giao tri thức và sản phẩm nghiên cứu; tư vấn phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội;…

Hoạt động hợp tác đã góp phần tích cực vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Thông qua hoạt động hợp tác, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu dự báo của Trung tâm được tăng cường rõ rệt; hình ảnh và vị thế của Trung tâm ngày càng được nâng cao; nguồn lực, kinh nghiệm hoạt động được bổ sung;…, đồng thời mở ra nhiều hướng đi mới cho Trung tâm trong thời gian tới.

Bài viết khác