DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN TRUNG TÂM CHỦ TRÌ

TT TÊN ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN CHỦ NHIỆM THỜI GIAN
I Cấp nhà nước    
1 Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 PGS.TS. Lê Quân 2013-2015
II Cấp ĐHQGHN    
1 Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên tốt nghiệp ĐHQGHN giai đoạn 2014 - 2020 PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy 2014-2015
2 Nâng cao khả năng có việc làm của sinh viên ĐHQGHN giai đoạn hội nhập quốc tế 2016 - 2020 TS. Trịnh Ngọc Huy 2016-1017
III Cấp cơ sở, địa phương    
1 Đánh giá, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2014 GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc 2014
2 Đội ngũ lãnh đạo cấp Sở và Huyện của các tỉnh vùng Tây Bắc - Thực trạng và các kiến nghị đề xuất TS. Nguyễn Thanh Bình 2014-2015
 

 
 

Bài viết khác