DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐHQGHN

TT

Tên chương trình

Thời lượng (ngày)

I

THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

 

1

Lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương

30

2

Lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

15

3

Chuyên viên chính

30

4

Giảng viên chính

30

5

Nghiên cứu viên chính

30

6

Kế toán viên chính

30

7

Giảng viên

30

8

Chuyên viên

40

9

Nghiên cứu viên

30

10

Kế toán viên

30

II

THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

 

1

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao

5

2

Cán bộ quản lý cấp trung

5

3

Nâng cao năng lực cho giảng viên

5

4

Nâng cao năng lực cho nghiên cứu viên

5

5

Nâng cao năng lực cho chuyên viên

5

6

Chuyển đổi số trong tổ chức

3

7

Nghi thức ngoại giao và lễ tân hành chính

5

8

Kỹ năng xây dựng kế hoạch

3

9

Phương pháp đánh giá kết quả làm việc

5

10

Xây dựng chiến lược phát triển tổ chức

5

 


Bài viết khác