Thông báo: Về việc tổ chức đào tạo thí điểm kỹ năng bổ trợ cho học viên sau đại học
Cập nhật lúc 16:30, 11/10/2016 (GMT+7)
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức đào tạo thí điểm kỹ năng bổ trợ cho học viên sau đại học

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ giao cho Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (Trung tâm) ban hành kèm theo quyết định số 5111/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc đào tạo thí điểm kỹ năng bổ trợ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tại ĐHQGHN, Trung tâm xin thông báo tới các Trường Đại học thành viên, các Khoa trực thuộc ĐHQGHN về việc mở khóa đào tạo kỹ năng bổ trợ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2016 như sau:
1. Chương trình đào tạo bao gồm 1 trong 2 kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo quản lý hoặc Phương pháp nghiên cứu (tùy theo số lượng học viên đăng ký, Trung tâm sẽ tổ chức đào tạo 1 trong 2 kỹ năng trên).
2. Thời gian dự kiến tổ chức đào tạo: 26/11/2016.
3. Thời hạn nhận đăng ký: từ 11/10/2016 đến 10/11/2016.
4. Kinh phí đào tạo: do Trung tâm tài trợ.
5. Để việc đào tạo được hiệu quả, đề nghị Quý đơn vị gửi thông báo đến các học viên các lớp cao học và nghiên cứu sinh, trực tiếp đăng ký học tại website http://hdc.vnu.edu.vn
Mọi thắc mắc xin liên hệ: ThS.Giang Hồng Quỳnh, điện thoại: 0916.121.322, email: quynhgh@vnu.edu.vn
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
-ĐHQGHN (để b/c);
- Các Trường Đại học thành viên,
các Khoa trực thuộc ĐHQGHN (để phối hợp);
- Lưu: VTTT, Q5.
GIÁM ĐỐC
(đã ký) 
Trịnh Ngọc Huy


Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn