Phòng Nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực
Cập nhật lúc 0:00, 25/05/2016 (GMT+7)

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác: quản lý, tổ chức triển khai hoạt động khoa học - công nghệ; hợp tác và phát triển hoạt động khoa học - công nghệ.

Nhiệm vụ

a. Công tác quản lý, tổ chức triển khai hoạt động khoa học – công nghệ

- Xây dựng các văn bản quản lý, kế hoạch, chương trình về khoa học và công nghệ.

- Quản lý, theo dõi, giám sát các đề tài, dự án, chương trình về khoa học công nghệ do Trung tâm làm cơ quan chủ trì hoặc phối hợp thực hiện. Tổ chức triển khai các đề tài, dự án, chương trình, hội thảo, tạo đàm khoa học.

- Xử lý các văn bản, báo cáo, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu có liên quan đến hoạt động khoa học của Trung tâm.

- Chủ trì xây dựng các hồ sơ, đề xuất về nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực.

b. Công tác hợp tác phát triển hoạt động khoa học – công nghệ

- Tìm kiếm các đề tài, dự án và nguồn kinh phí tài trợ cho nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực.

- Duy trì, tìm kiếm và phát triển đối tác thuộc lĩnh vực nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ nghiên cứu dự báo nguồn nhân lực.

Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84.4) 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn