Phòng Hành chính - Tổng hợp
Cập nhật lúc 9:46, 24/05/2016 (GMT+7)

Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác: hành chính - quản trị; tổ chức và cán bộ; kế hoạch - tài chính; chính trị tư tưởng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật; thông tin, truyền thông và quản trị thương hiệu; hợp tác và phát triển; thanh tra và pháp chế.

Nhiệm vụ

*Công tác hành chính - quản trị

 • Truyền đạt chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Giám đốc Trung tâm.
 • Theo dõi, đôn đốc việc xử lý văn bản và giải quyết các công việc theo chỉ thị của Ban Giám đốc.
 • Quản lý và sử dụng con dấu. Thực hiện công tác văn thư lưu trữ.
 • Đối chiếu các văn bản đi do Trung tâm ban hành. Xác nhận chữ ký của cán bộ Trung tâm.
 • Quản lý và tổ chức mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản, cơ sở vật chất; tổ chức công tác phòng cháy - chữa cháy, vệ sinh - môi trường.
 • Tổ chức công tác lễ tân, tiếp khách của Ban Giám đốc, phối hợp tổ chức các sự kiện của Trung tâm.

*Công tác tổ chức và cán bộ

 • Tham mưu, đề xuất với Giám đốc trong việc quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng. Xây dựng và xử lý các văn bản về tổ chức và cán bộ.
 • Thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ viên chức, lao động hợp đồng.
 • Thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, tiền công, phụ cấp, bảo hiểm và các chế độ chính sách khác đối với người lao động.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ viên chức, lao động hợp đồng. Cập nhật, bổ sung hồ sơ cán bộ theo quy định.

* Công tác kế hoạch - tài chính

 • Tham mưu và xây dựng kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trung tâm; kế hoạch nhiệm vụ năm học; kế hoạch tài chính, ngân sách.
 • Chủ trì xây dựng dự toán thu – chi tài chính; xây dựng, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ; định mức thu - chi khác.
 • Thực hiện quản lý tài chính; quỹ tiền mặt, tiền gửi và các khoản công nợ của Trung tâm. Thực hiện thu thuế, nộp thuế và báo cáo quyết toán thuế.
 • Lưu trữ tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Xây dựng các văn bản về kế hoạch - tài chính theo yêu cầu.

* Công tác chính trị tư tưởng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật

 • Làm đầu mối tuyên truyền các quyết định, chủ trương của lãnh đạo Trung tâm.
 • Nắm bắt và báo cáo Giám đốc về diễn biến chính trị tư tưởng của cán bộ Trung tâm.
 • Làm đầu mối xử lý văn bản và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

* Công tác thông tin, truyền thông và quản trị thương hiệu

 • Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các thông tin của Trung tâm.
 • Truyền thông về các hoạt động, sự kiện, hình ảnh của Trung tâm và của ĐHQGHN.
 • Quản trị và phát triển thương hiệu của Trung tâm.

* Công tác hợp tác và phát triển

 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác và phát triển. Xử lý các văn bản về hợp tác phát triển theo mảng công việc được phân công.
 • Phối hợp với các phòng chức năng khai thác và phát triển đối tác.

* Công tác thanh tra và pháp chế;

 • Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Trung tâm.
 • Rà soát, kiểm tra các quy chế, quy định, quyết định trước khi trình Ban Giám đốc Trung tâm ban hành.
 • Xử lý các văn bản về công tác thanh tra và pháp chế.
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: (84.4) 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn