Chức năng, nhiệm vụ của HDC
Cập nhật lúc 9:38, 26/05/2016 (GMT+7)

1. Chức năng

Nghiên cứu, dự báo về thị trường lao động và việc làm cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là HSSV) của ĐHQGHN phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ của ĐHQGHN; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho HSSV và công chức, viên chức (CCVC), người lao động của ĐHQGHN; nghiên cứu, cung cấp dịch vụ phát triển nguồn nhân lực cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài ĐHQGHN.

2.    Nhiệm vụ

  1. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, dự báo về thị trường lao động, việc làm cho HSSV của ĐHQGHN.
  2. Tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp và kỹ năng bổ trợ cho HSSV của ĐHQGHN.
  3. Triển khai các hoạt động nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, đánh giá khả năng cạnh tranh về nguồn nhân lực, cung cấp cơ sở khoa học cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực.
  4. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm hoặc chức danh nghề nghiệp cho CCVC, người lao động của ĐHQGHN và của các đơn vị, tổ chức khác.
  5. Cung ứng các dịch vụ về việc làm và phát triển nguồn nhân lực cho thị trường trong nước và quốc tế.
  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao.

Giá trị cốt lõi

“Uy tín - Chất lượng; Gia tăng - Hiệu quả; Phát triển - Bền vững”

Uy tín - Chất lượng là giải pháp hàng đầu để phát triển thương hiệu HDC-VNU.

Gia tăng - Hiệu quả là sự gia tăng về giá trị của nguồn nhân lực phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Phát triển - Bền vững vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển của HDC.

Khẩu hiệu hành động

“Đoàn kết – Phối hợp – Hiệu quả”

- Đoàn kết là yếu tố hàng đầu trong sự phát triển của mọi đơn vị/tổ chức, điều này đặc biệt cần thiết với HDC sau khi thực hiện sáp nhập các Trung tâm ETC và CSD.

- Phối hợp HDC xác định rõ sự tăng cường hợp tác với các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQGHN cũng như các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước là tiền đề quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ được giao.

- Hiệu quả vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy mọi hoạt động của HDC nhằm đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Facebook Twitter Google Gmail Y! Mail ZingMe Addthis
Bài viết khác:
Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội
Nhà G8, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 024 66.841.732
Email: info.hdc.vnu@gmail.com - Website: http://hdc.vnu.edu.vn